Kurumsal

Sık Sorulan Sorular

BAĞLI BULUNDUĞUNUZ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE VEYA JANDARMA İL KOMUTANLIKLARINA BAŞVURARAK SİLAH SATIN ALMA BELGESİNİ ALABİLİRSİNİZ.

SİLAH SATIN ALMA BELGESİ 6 AY GEÇERLİDİR.

KANUN VE YÖNETMELİKLER GEREĞİ SİLAH SATIŞLARI DEVLET KONTROLÜNDE SADECE MKE (MAKİNE KİMYA ENDÜSTRİSİ) TARAFINDAN YAPILMAKTADIR. İSTANBUL VE ANKARADAKİ SATIŞ BÜROLARINDAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.

SİLAH SATIN ALMA İŞLEMİ İÇİN SATIN ALMA BELGESİNİN SAHİBİNİN İŞTİRAK ETMESİ ZORUNLUDUR.

TABANCALARI STANDLARIMIZDA İNCELEYEBİLİRSİNİZ. ATIŞ YAPMAK İÇİN ÖZEL POLİGONLARA GİDEBİLİRSİNİZ.

TABANCALARIMIZ 2 YIL GARANTİLİDİR.

MEVCUTTA KULLANDIĞINIZ TABANCA RUHSATI İLE İKİNCİ BİR TABANCA ALAMAZSINIZ. SATIN ALMAK İSTEDİĞİNİZ HER TABANCA İÇİN AYRI SATIN ALMA BELGESİ ÇIKARMANIZ GEREKMEKTEDİR.

SİLAH RUHSATINIZA ALDIĞINIZ SİLAHIN MODELİ VE SERİ NUMARASI İŞLENMİŞ VE TÜM KAYITLARDA SİZİN ADINIZA KAYDEDİLMİŞTİR. BU NEDENLE DEĞİŞTİRİLEMEZ.

a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı istek formu,
d) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden ayrıca;
e) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
f) Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,
g) İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.

Taşıma Ruhsatı Talep Edenlerden (Bulundurma Ruhsatı için Gerekli Belgelere İlaveten) İstenecek Belgeler

CAN GÜVENLIĞI NEDENIYLE SILAH TAŞIMA RUHSATI VERILMESI
-İl Valileri;
a)Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara,
b)Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına,
c)Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak
Hükümlere Dair Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlara, talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. Ancak, (a) bendinde geçen şahısların can güvenliklerinin ciddi ve harici tehditlere maruz kalacağının kuvvetle muhtemel olup olmadığı hususu valiler tarafından takdir edilir. Bu ruhsatlar, gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine
bakılmaksızın geri alınabilir.

KAMU GÖREVLİLERİ (MADDE 8)
Madde 8- Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılanlar ile (3) numaralı beni uyarınca silah taşımalarına karar verilen kamu görevlileri;
1- Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,
2- Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,
3- Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara,
4-Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.

b)Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;
1- Köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için),
2-Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına ( bu görevlerin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

c) Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlardan;
1- Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında demirbaş silahlarını taşıyabilirler),
2- Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatlarının kontrol,bakım ve onarım işlerinde çalışanlara ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
3- PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı ünvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
4- TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman , başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
5- Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza işlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen şefteknisyen ve teknisyenlere ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
6- Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlilerine (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
7- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava limanı ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
8-14/06/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine,
9- Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını
taşıyabilirler),
10- İnfaz koruma başmemurları ile memurlarına (ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),
11- Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve Bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine ( görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
12) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenlere,
13) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeline,

d) Paraya vazıülyed olanlardan;
1- 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1 inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere ( memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),
2- Veznedarlara ( görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
3- Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

e) Özellik arz eden görev yapanlardan;
1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline, 
2) Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Başbakanlık ve Devlet bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar yardımcısı,Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,
3) TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürlerine,
4) Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve merkezi yönetim içinde yeralan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcılarına,
5-Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı,konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara,
6- Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,
7- Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),
8-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Telekomünikasyon Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün Tütün mamülleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyelerine
9- Belediye başkanları ve il genel meclisi üyelerine,
10-Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele,
11- İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına.
12- Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine,
13-Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü?ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele, 
14-Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri, pompa istasyonları başteknisyenleri ve depo müdürlerine, Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır.

İŞ-MESLEK MENSUPLARI (MADDE 9)
(b) Fahri Temsilciler
• Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı.

(c) Basın Mensupları
• Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yazısı,
• Sarı basın kartı fotokopisi.

(d) Kuyumcu ve Sarraflar
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi.

(e) Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi, Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri, Güvenlik Belgesi Sahipleri
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi,
• Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi, Güvenlik belgesi olan kişilerden;
• İş sahibinin yazılı müracaatı,
• İş sahibinden istenen belgeler ((e) bendi için),
• Güvenlik belgesi fotokopisi,
• Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İşveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(f) Banka Müdürleri
• Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir.).

(g) Pilotlar
• Kurum yazısı,
• Pilotluk lisans fotokopisi.

(h) Yıllık Satış Tutarı (Ciro)
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi.

(ı) Arazi Sahipleri
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
• Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.
Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren normlar uygulanacaktır.

(i) Sürü Sahipleri
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
• Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü yazısı.
Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren normlar uygulanacaktır.

(j) Müteahhitler
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi,
• İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi.

(k) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi,
• Bayilik sözleşme fotokopisi.

(l) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar
• İş sahibinin yazılı müracaatı,
• İstasyon sahibinden ((k) bendi için) istenen belgeler,
• Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(m) Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi,
• Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır),

Bekçi, veznedar ve mutemetler için;
• İş sahibinin yazılı müracaatı,
• İş sahibinden istenen belgeler ((m) bendi için),
• Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(n) Poligon Sahipleri
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi,
• İşletme ruhsatı fotokopisi,

Poligonda görevli bekçilerden;
• İşverenin yazılı müracaatı,
• İşverenden istenen ((n) bendi için) belgeler,
• Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(o) Müze Ve Anıtları Koruyan Bekçiler
• Kişi/kurumun yazılı müracaatı,
• Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(ö) Arıcılık Yapanlar
• Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
• Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
• 2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait),
• Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
• Oda kayıt belgesi.

(p) Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçiler
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi,
• İş sahibinin yazılı müracaatı,
• Depo izin belgesi fotokopisi,
• Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(r) Asli Memur Statüsünü Kazanmış Olup İhraç Ve Benzeri Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği İle Kurumlarından Ayrılanlar
• Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.

(s) Dövize İlişkin İşlem Yapanlar
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi,
• Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.

(ş) Avukatlar:
• Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı.
Noterler:
• Noterlik görev belgesi,
• Vergi dairesi yazısı,
• Oda kayıt belgesi.

(t) Oda, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Meclis Üyeleri
• Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
• Görevle ilgili seçim tutanağı.

(u) En Az Bir Dönem Köy Veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış Olanlar
• Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
• İl/ilçe seçim kurulu yazısı.
Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat işlemleri yapılabilecektir.

(ü) En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı Veya İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlar
• Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
• İl/ilçe seçim kurulu yazısı.
Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat işlemleri yapılabilecektir.

EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ(MADDE 10)
Kanunun 7 nci maddesinin (4) numaralı bendinin (A) ve (B) alt bentlerinde sayılan haller
dışında emekli olan kamu görevlilerinden;
a) Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,
b) Hakim ve savcılar ile Sayıştay Başkan ve üyelerine,
c) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçünçü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsoloslara,
d) Mülga
e) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile M.İ.T. hizmetleri mensuplarına (Bunlar kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi sırasında zati tabancalarına ait özellikleri emekli kimlik
kartlarına işletmek suretiyle taşıyabilirler. Bu kimlik kartları silah taşıma ruhsatı yerine geçer.),
f) Çarşı ve mahalle bekçilerine,
g) 31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerine, (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını veya kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),
h) (f) bendi hariç diğer bentlerde sayılanlardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 sayılı Kanuna göre emekli olanlara,
ı) Özel kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve memurlarına;

Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı verilir.
1. Emekli oluş şekline, hakkında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,
2. Emekli kimlik kartı fotokopisi,
3. Sağlık sebebiyle emekli edilenlerden, ilk rapordan da bahsedilerek düzenlenmiş, silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına ilişkin son sağlık durumunu gösterir sağlık raporu.

1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

1.Yasa gereğince arızalanan ve onarım gerektiren tabanca ve parçalarının kargo ile gönderimi yasaktır. Ruhsat sahibinin kendisinin bizzat fabrikaya getirmesi gerekmektedir.

2023 Yılı Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı Harçları resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli = 23.093,00₺
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı = 179,70₺